درصد واکنش این مات کننده با رزین اپوکسی ۱ به ۲ می باشد.

قدم اول : مقدار مصرف مجموع دو رزین در فرمول را مشخص کنید ( به صورت معمول ۵۰% تا ۶۰%).

قدم دوم : با توجه به جدول زیر، بازه براقیت مورد نظر خود را از جدول زیر انتخاب کنید.

قدم سوم: با تغییر بازه براقیت پیشنهادی در لیست محاسبه گر زیر، فرمول پیشنهادی مات کننده XG610B  را مشاهده کنید.

این مات کننده برای براقیت ۵-۲۵ درصد مناسب است.

جدول زیر قطعی نمی باشد، درجه براقیت قطعی به رزین مصرفی نیز بستگی دارد.

(اکیوالان رزین اپوکسی مصرفی باید در رنج ۸۰۰-۷۵۰ باشد در صورت تغییر اکیوالان براقیت تغییر خواهد کرد).

میزان مصرف

میزان براقیت

توضیحات

۳ >

پیشنهاد نمی شود

با مصرف کمتر از ۳% ، مات کنندگی حاصل نمی شود.

۳

۴۰ - ۵۰ %

-

۴

۳۰ - ۴۰ %

-

۵

۲۰ - ۳۰ %

-

۵ <

پیشنهاد نمی شود

مصرف بیشتر از ۵% در فرمول باقی مانده و ممکن است باعث خرابی سطح رنگ شود.

برای مثال اگر بخواهیم به براقیت ( ۲۰ تا ۳۰ درصد) در فرمولی با رزین پلی استر TGIC برسیم باید مراحل زیر را طی کنیم :

  • ۱- میزان کل رزین : ۶۰ درصد
  • ۲- میزان مصرف مات کننده : ۵ درصد ( با توجه به درصد براقیت )
  • ۳ -نوع رزین : رزین پلی استر ۹۳/۷ ( SJ 4ET)
  • ۴- با توجه به اینکه این مات کننده با هاردنر TGIC واکنش میدهد، بایستی میزان مصرف TGIC در فرمول را به ازای هر ۱۰ واحد از این مات کننده، یک واحد افزایش دهیم.
  • ۵- مقدارکل رزین ۵۵/۸% می شود (۵۵/۸=۰/۹۳×۶۰).
  • ۶- بنابراین میزان کل گرانول TGIC مصرفی ۴/۷ می شود
    (%۴/۲ + %۰/۵ واکنش با مات کننده= ۴/۷%)
 
error: Content is protected !!
لیست دریافت اطلاعات هنگامیکه این محصول موجود شود به شما اطلاع رسانی خواهد شد. لطفا یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید.