درصد واکنش این مات کننده با رزین اپوکسی ۱ به ۲ می باشد.

قدم اول : مقدار مصرف مجموع دو رزین در فرمول را مشخص کنید ( به صورت معمول ۵۰% تا ۶۰%).

قدم دوم : با توجه به جدول زیر، بازه براقیت مورد نظر خود را از جدول زیر انتخاب کنید.

قدم سوم: با تغییر بازه براقیت پیشنهادی در لیست محاسبه گر زیر، فرمول پیشنهادی مات کننده XG610B  را مشاهده کنید.

این مات کننده برای براقیت ۵-۲۵ درصد مناسب است.

جدول زیر قطعی نمی باشد، درجه براقیت قطعی به رزین مصرفی نیز بستگی دارد.

(اکیوالان رزین اپوکسی مصرفی باید در رنج ۸۰۰ – ۷۵۰ باشد در صورت تغییر اکیوالان براقیت تغییر خواهد کرد).

میزان مصرف

میزان براقیت

توضیحات

۳ >

پیشنهاد نمی شود

با مصرف کمتر از ۳% ، مات کنندگی حاصل نمی شود.

۳

%۱۵-۲۵

-

۴

%۵-۱۵

-

۵

۵% <

-

۵ <

پیشنهاد نمی شود

مصرف بیشتر از ۵% در فرمول باقی مانده و ممکن است باعث خرابی سطح رنگ شود.

 

برای مثال اگر بخواهیم به براقیت( ۵ تا ۱۵ درصد) در فرمولی با رزین پلی استر هیبرید ۴۰-۶۰ برسیم باید مراحل زیر را طی کنیم :

 

  • ۱- میزان کل رزین : ۶۰ درصد
  • ۲- میزان مصرف مات کننده : ۴ درصد ( با توجه به درصد براقیت )
  • ۳-نوع رزین : رزین پلی استر ۶۰/۴۰ ( SJ 5 A)
  • ۴- مقدار ۸ واحد اپوکسی جهت واکنش با ۴ واحد مات کننده در نظر میگیریم
  • ۵- مقدار باقی مانده از کل رزین ۵۲ درصد می شود (۵۲=۸-۶۰)
  • ۶- میزان رزین پلی استر باقی مانده ۳۱/۲درصد و میزان رزین اپوکسی باقی مانده ۲۰/۸ درصد خواهد شد
  • ۷- بنابراین میزان کل اپوکسی مصرفی ۲۸/۸ درصد می شود
    (%۲۰/۸ + %۸ واکنش با مات کننده = ۲۸/۸%).
 
error: Content is protected !!
لیست دریافت اطلاعات هنگامیکه این محصول موجود شود به شما اطلاع رسانی خواهد شد. لطفا یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید.