فرمول مصرف ادتیو مات کننده XG603-1A

درصد واکنش این مات کننده با رزین اپوکسی 1 به 10 می باشد و برای براقیت 60-5 درصد در °60 مناسب است.

میزان براقیت با توجه به مقدار مصرف ادتیو:

مقدار مصرف ادتیو میزان براقیت توضیحات
1 > % مات کنندگی حاصل نمی شود مصرف کمتر از %1 پیشنهاد نمی شود.
1 % 40-60%
2 % 30-40%
3 % 20-30%
4 %

10-20%

5 % 5-10%
6 % 5% > تنها برای استفاده در سیستم اپوکسی خالص میباشد.
6 < % مصرف بیشتر از %6 ممکن است باعث خرابی سطح رنگ شود.
  • جدول فوق قطعی نمی باشد چراکه درجه براقیت قطعی، به رزین مصرفی نیز بستگی دارد.
  • اکیوالان رزین اپوکسی مصرفی بایددر رنج 800-750 باشد در صورت تغییر اکیوالان براقیت تغییر خواهد کرد.

در فرم زیر با تغییر بازه براقیت در لیست محاسبه گر داده شده، فرمول پیشنهادی رنگ مات با استفاده از ادتیو XG603-1A را مشاهده نمایید:

*در این فرمول مجموع وزن دو رزین 60% کل فرمول می باشد.

فرمول ها

به عنوان مثال جهت رسیدن به براقیت 5 تا 10 درصد در فرمولی با رزین پلی استر هیبرید 40-60:

  1. میزان کل رزین: 60 درصد
  2. میزان مصرف مات کننده : 5 درصد (با توجه به درصد براقیت)
  3. نوع رزین : رزین پلی استر 60/40 (CP-6410-C)
  4. مقدار 50 واحد اپوکسی جهت واکنش با 5 واحد مات کننده در نظر میگیریم (با توجه به این موضوع که هر 1 واحد از این مات کننده با 10 واحد رزین اپوکسی واکنش می دهد).
  5. مقدار باقی مانده از کل رزین 10 درصد می شود. (10=50-60)
  6. میزان رزین پلی استر باقی مانده 6 درصد و میزان رزین اپوکسی باقی مانده 4 درصد خواهد شد.
  7. بنابراین میزان کل اپوکسی مصرفی 54 درصد می شود. (50% + 4% واکنش با مات کننده = %54).

بازگشت به صفحه افزودنی های رنگ پودری