فرمول مصرف ادتیو مات کننده XG607C

درصد واکنش این مات کننده با گرانول TGIC به نسبت 10 به 1 می باشد و برای براقیت 50-20 درصد در °60 مناسب است.

میزان براقیت با توجه به مقدار مصرف ادتیو:

مقدار مصرف ادتیو میزان براقیت توضیحات
3 > % مات کنندگی حاصل نمی شود مصرف کمتر از %3 پیشنهاد نمی شود.
3 % 40-50%
4 % 30-40%
5 % 20-30%
5< %

مصرف بیشتر از %5 ممکن است باعث خرابی سطح رنگ شود.
  • جدول فوق قطعی نمی باشد چراکه درجه براقیت قطعی، به رزین مصرفی نیز بستگی دارد.

در فرم زیر با تغییر بازه براقیت در لیست محاسبه گر داده شده، فرمول پیشنهادی رنگ مات با استفاده از ادتیو XG607C را مشاهده نمایید:

*در این فرمول مقدار رزین 60% وزن کل فرمول می باشد.

فرمول ها

به عنوان مثال جهت رسیدن به براقیت 20 تا 30 درصد در فرمولی با رزین پلی استر TGIC:

  1. میزان کل رزین: 60 درصد
  2. میزان مصرف مات کننده : 5 درصد (با توجه به درصد براقیت)
  3. نوع رزین : رزین پلی استر (93/7) – با کد CP-9411
  4. با توجه به اینکه این مات کننده با هاردنر TGIC واکنش میدهد، بایستی میزان مصرف TGIC در فرمول را به ازای هر 10 واحد از این مات کننده، یک واحد افزایش دهیم.
  5. مقدارکل رزین 55/8% می شود (55/8=0/93×60).
  6. بنابراین میزان کل گرانول TGIC مصرفی 4/7 می شود (4/2% + 0/5% واکنش با مات کننده= %4/7)

بازگشت به صفحه افزودنی های رنگ پودری