فرمول مصرف ادتیو مات کننده XG610B

درصد واکنش این مات کننده با رزین اپوکسی 1 به 2 می باشد و برای براقیت 25-5 درصد در °60 مناسب است.

میزان براقیت با توجه به مقدار مصرف ادتیو:

مقدار مصرف ادتیو میزان براقیت توضیحات
3 > % مات کنندگی حاصل نمی شود مصرف کمتر از %3 پیشنهاد نمی شود.
3 % 15-25%
4 % 5-15%
5 % 5% >
5< %

مصرف بیشتر از 5% ممکن است باعث خرابی سطح رنگ شود.
  • جدول فوق قطعی نمی باشد چراکه درجه براقیت قطعی، به رزین مصرفی نیز بستگی دارد.
  • اکیوالان رزین اپوکسی مصرفی باید در رنج 800-750 باشد در صورت تغییر اکیوالان براقیت تغییر خواهد کرد.

در فرم زیر با تغییر بازه براقیت در لیست محاسبه گر داده شده، فرمول پیشنهادی رنگ مات با استفاده از ادتیو XG610B را مشاهده نمایید:

*در این فرمول مجموع وزن دو رزین 60% کل فرمول می باشد.

فرمول ها

به عنوان مثال برای رسیدن به براقیت 5 تا 15 درصد در فرمولی با رزین پلی استر هیبرید 40-60:

  1. میزان کل رزین: 60 درصد وزن کل فرمول
  2. میزان مصرف مات کننده : 4 درصد (با توجه به درصد براقیت).
  3. نوع رزین: رزین پلی استر 60-40 (CP-6410-C).
  4. مقدار 8 واحد اپوکسی جهت واکنش با 4 واحد مات کننده در نظر میگیریم (درصد واکنش این مات کننده با رزین اپوکسی 1 به 2 می باشد).
  5. مقدار باقی مانده از کل رزین 52 درصد می شود (52=8-60).
  6. میزان رزین پلی استر باقی مانده 31/2 درصد و میزان رزین اپوکسی باقی مانده 20/8 درصد خواهد شد.
  7. بنابراین میزان کل اپوکسی مصرفی 28/8 درصد می شود. (20/8% + 8% واکنش با مات کننده = %28/8).

 

بازگشت به صفحه افزودنی های رنگ پودری