سامانه مودیان مالیاتی

سامانه مودیان مالیاتی سامانه‌ای است که با هدف جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی راه‌اندازی شده است. با تصویب قانون تسهیل سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، هر مؤدی بایستی تکالیف مشخصی را برای اتصال به سامانه مودیان و در نهایت ارسال صورت‌حساب الکترونیکی به این سامانه انجام دهد.

جزییات اسناد قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیwww.intamddia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، گزینه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزار های مرتبط قابل بهره برداری می باشد.

در ذیل، سولات رایج در خصوص کار با این سامانه و پاسخ های آنها را آورده ایم، امید که این مقاله بتواند جهت تسهیل ثبت در این سامانه، کمک کار مودیان گرامی باشد.

1- اشخاص مشمول و تاریخ مشمولیت :

1/1- اشخاص مشمول اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان کدامند ؟

کلیه صاحبان مشاغل ( صنفی و غیر صنفی ) و اشخاص حقوقی موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب 03/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن .

2/1-منظور از تاریخ مشمولیت اشخاص در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان چیست ؟

تاریخ مشمولیت برای مودیانی که در حال فعالیت هستند از تاریخ فراخوان و برای مودیانی که بعد از تاریخ فراخوان شروع به فعالیت رسمی نمودند ازتاریخ شروع فعالیت آنان می باشد و از تاریخ شروع فعالیت ملزم به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان می باشند .

2- شماره منحصر به فرد مالیاتی و شناسه یکتای حافظه مالیاتی

1/2-شماره منحصربه فرد مالیاتی چیست ؟

شناسه ای است 22 کاراکتری که در پایانه فروشگاهی به صورت منحصر به فرد تولید و به هر صورتحساب الکترونیکی تخصیص داده می شود .

2/2-شماره منحصر به فرد مالیاتی مندرج در صورتحساب معرف چیست ؟

ساختار شماره منحصر به فرد مالیاتی از چهار مولفه با طول ثابت تشکیل شده است ، طول شماره منحصر به فرد مالیاتی 22 کاراکتر و به صورت ثابت می باشد . مولفه های شماره مالیاتی ، شامل شناسه یکتای حافظه مالیاتی ( با طول ثابت 6 کاراکتر )، تاریخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی )به صورت hex با طول ثابت 10 کاراکتر ) و رقم کنترلی تولید شده با الگوریتم verhoeff

3/2-شناسه یکتای حافظه مالیاتی چیست ؟

شناسه ای است 6 کاراکتری که به صورت منحصر به فرد به هر حافظه مالیاتی اختصاص داده می شود . شناسه مذکور از مولفه های تشکیل شده شماره منحصر به فرد مالیاتی می باشد که پس از درخواست مودی در قسمت عضویت در کارپوشه تولید و در اختیار وی قرار خواهد گرفت.

4/2-مراحل دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی چیست ؟

 • ورود به کارپوشه در سامانه مودیان
 • ورود به بخش عضویت
 • انتخاب گزینه درخواست شناسه یکتای حافظه مالیاتی
 • تعیین نحوه ارسال صورتحساب
 • تعیین کلید عمومی ( در صورت الزام )
 • تعیین شعب مرتبط با شناسه یکتا
 • تخصیص ابزار پرداخت با شناسه یکتا ( اختیاری )
 • ثبت اطلاعات حافظه مالیاتی و پایانه فروشگاهی ( اختیاری )
 • مشاهده اطلاعات ثبت شده و تایید آن

5/2-تفاوت شناسه یکتای حافظه مالیاتی با شماره منحصر به فرد مالیاتی چیست؟

شناسه یکتای حافظه مالیاتی جزئی از شماره منحصر به فرد مالیاتی است (6کاراکتر اول) و به واسطه آن برای سازمان امور مالیاتی کشور محرز می شود که صورتحساب توسط کدام مودی و در چه مکانی صادر شده است.

6/2- حافظه مالیاتی چگونه باید تهیه شود ؟

مودی می بایست یک پایانه فروشگاهی – حافظه مالیاتی نرم افزاری یا سخت افزاری مطابق با سند ( ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی) که در سایت intamedia.ir بارگذاری گردیده، تهیه نماید. شناسه یکتای حافظه مالیاتی از بخش عضویت در کارپوشه قابل دریافت است.

3- انواع و الگوهای صورتحساب الکترونیکی

1/3- انواع صورتحساب الکترونیکی چیست ؟

حسب دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی ، سه نوع صورتحساب پیش بینی شده است که عبارتند از :

1 ) صورتحساب الکترونیکی نوع اول ، صورتحسابی ست با اطلاعات هویتی فروشنده و خریدار کالا / خدمت فروش رفته .

2) صورتحساب الکترونیکی نوع دوم ، صورتحسابی است با اطلاعات کامل فروشنده ، اطلاعات کامل کالا /خدمت و بدون اطلاعات خریدار

3) صورتحساب الکترونیکی نوع سوم ، رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیکی پرداخت دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده پذیرفته شده است .

2/3- تفاوت بین صورتحساب نوع اول و دوم چیست ؟

تفاوت بین صورتحساب نوع اول و دوم در ضرورت درج اطلاعات خریدار است. در معاملات فعالان اقتصادی با یکدیگر (btb) که درج اطلاعات کامل خریدار الزامی است، صورتحساب الکترونیکی باید نوع اول صادر می گردد.

در صورتحساب الکترونیکی نوع دوم (فروش به مصرف کننده نهایی) درج اطلاعات خریداردر صورتحساب الکترونیکی ضروری نمی باشد.

3/3- در صورتی که خریدار فعال اقتصادی باشد ، لیکن فروشنده صورتحساب الکترونیکی نوع دوم صادر نماید تکلیف اعتبار مالیاتی خریدار چیست ؟

خریدار جهت بهره مندی از اعتبار مالیاتی می بایست از فروشنده درخواست نماید ، ضمن ابطال صورتحساب صادره الکترونیکی نوع دوم ، نسبت به صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی نوع اول در سامانه مودیان اقدام نماید .

4/3- چند نوع الگو برای صورتحساب الکترونیکی نوع اول وجود دارد ؟

تاکنون هشت الگو برای صورتحساب الکترونیکی نوع اول در نظر گرفته شده است که شامل :

1- فروش  2- فروش ارزی  3 -طلا جواهر و پلاتین  4 -قرارداد پیمانکاری   5 – قبوض خدماتی  6- بلیط هواپیما  7- صادرات  8- بارنامه   می باشد

5/3- بابت هرگونه ارائه خدمات به خارج از کشور ، چه نوع صورتحساب الکترونیکی صادر می شود ؟

مودیان بابت هرگونه ارائه خدمات به خارج از کشور ، می بایست از صورتحساب الکترونیکی صادرات استفاده نمایند .الزم به ذکر است درج اطلاعات خریدار و شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی در این نوع صورتحساب اختیاری می باشد .

6/3- اگر خریدار جزء صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی باشد ( درج شماره اقتصادی خریدار ) در صورتحساب الکترونیکی ضروری می باشد لیکن در صورتی که خریدار مصرف کننده نهایی باشد نیازی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب الکترونیکی نمی باشد . بدیهی است که انتخاب نوع صورتحساب الکترونیکی نیز متناسب با نوع خریدار به شرح فوق تعیین می گردد.

7/3- آیا سازوکار اعطای شماره اقتصادی به اتباع غیر ایرانی به عنوان خریدار وجود دارد ؟

بله امکان اعطای شماره اقتصادی به اتباع غیرایرانی وجود دارد . هر خریدار از جمله اتباع غیرایرانی در صورت تمایل ، باید شماره اقتصادی خود را به فروشنده جهت ثبت در صورتحساب اعلام نماید

4- صورتحساب مرجع / ارجاعی ( اصلاحی، ابطالی/ برگشت از فروش ) و قواعد مرتبط با آن

1/4- منظور از صورتحساب مرجع چیست ؟

منظور از صورتحساب مرجع همان صورتحساب اصلی فروش با هر وضعیت ( تایید / رد / عدم نیاز به واکنش) و یا هر صورتحساب اصلاحی برگشت از فروش ( تایید شده / عدم نیاز به واکنش) است.

2/4-منظور از صورتحساب ارجاعی چیست ؟

منظور از صورتحساب ارجاعی صورتحساب با موضوع اصلاحی برگشت از فروش و ابطالی است .

3/4 – قواعد مربوط به صدور صورتحساب اصلاحی چیست ؟

چنانچه پس از صدور و ثبت صورتحساب فروش نیاز به اصلاح اقلام اطلاعاتی صورتحساب به غیر از اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار و یا اقلام اطلاعاتی مربوط به کالا / خدمت باشد ، صادرکننده صورتحساب الکترونیکی می بایست صورتحساب جدید ( اصلاحی )که از نظر نوع و الگوی صورتحساب مطابق صورتحساب اصلی ( مرجع ) بوده و حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع است را صادر و در سامانه مودیان ثبت نماید .

نکته 1 ) امکان صدور صورتحساب اصلاحی بر روی صورتحساب اصلاحی با رعایت شروط مندرج در سند حاضر امکان پذیر است . بدیهی ست آخرین صورتحساب اصلاحی که وضعیت تایید آن مشخص شده باشد می بایست به عنوان صورتحساب مرجع در نظر گرفته شود.

نکته 2) اگر صورتحساب مرجع خود اصلاحی /برگشت از فروش باشد برای صدور صورتحساب اصلاحی / برگشت از فروش مرجع حتما باید در یکی از وضعیت های ( تایید شده /تایید سیستمی /عدم نیاز به واکنش ) باشد.

4/4- قواعد مربوط به صدور صورتحساب برگشت از فروش چیست ؟

چنانچه پس از صدور صورتحساب الکترونیکی (اصلی/اصلاحی) بخشی از کالا خدمت کاهش یافته باشد، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش اقدام می نماید.

صادرکننده صورتحساب الکترونیکی می بایست صورتحساب برگشت از فروش که از نظر نوع و الگوی صورتحساب مطابق صورتحساب اصلی مرجع و حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع بوده و شامل اقلام کالا / خدمت فروخته شده منهای اقلام برگشتی است را در صورتحساب درج و در سامانه مودیان ثبت نماید.

نکته 1) اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار غیر قابل اصلاح می باشد.

نکته 2) تعداد/مقدار کالا/خدمت می بایست نسبت به صورتحساب مرجع کاهش یافته باشد.

نکته 3) در صورتی که تمام اقلام کالا /خدمت برگشت داده باشد می بایست صورتحساب ابطالی صادر شود.

5/4-  قواعد مربوط به صدور صورتحساب ابطالی چیست ؟

چنانچه پس از صدور صورتحساب ( اصلی/اصلاحی/برگشت از فروش ) شرط شروط زیر برقرار باشد صادرکننده صورتحاسب الکترونیکی می بایست صورتحساب ابطالی که از نظر نوع و الگوی صورتحساب مطابق صورتحساب مرجع بوده و حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع است را صادر و در سامانه مودیان ثبت نماید

 • تغییر اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار
 • بازگشت تمام اقلام موجود در صورتحساب مرجع
 • احراز عدم تحقق معامله بر اساس اسناد و مدارک مثبته

6/4- در صورت کاهش یا افزایش تعداد/مقدار/افزایشی علاوه بر امکان صدور صورتحساب جدید (اصلی) می توان صورتحساب اصلاحی نیز صادر نمود . امکان افزودن شناسه کالا /خدمت جدید در صورتحساب اصلاحی وجود دارد

7/4- در صورتحساب الکترونیکی ابطالی وارد کردن کدام یک از اقلام اطلاعاتی اجباری است ؟

شماره منحصر به فرد مالیاتی (taxid)  شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع (irtaxid) تاریخ و زمان صدور صورتحساب میلادی  ( indatim  شماره اقتصادی فروشنده tins)

8/4- در صورتحسابهای الکترونیکی اصلاحی /برگشت از فروش وارد کردن کدام یک از اقلام اطلاعاتی اجباری است؟

شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع (irtaxid) به علاوه کلیه اقلام اطلاعاتی صورتحساب مرجع

9/4-در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش یا اصلاحی امکان ابطال و صدور صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش وجود دارد

10/4- اگر صورتحسابی دو یا چند بار برگشت از فروش زده شود با چه راهکاری اطلاعات و شماره صورتحساب مرجع در آن ثبت می شود ؟

در شرایطی که برای صورتحساب الکترونیکی اصلی ، صورتحساب برگشت از فروش صادر شود شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب اصلی را باید در صورتحساب برگشت از فروش به عنوان شماره صورتحساب مرجع ثبت نماید . اگر برای این صورتحساب (برگشت از فروش )صورتحساب برگشت از فروش جدیدی صادر شود از شماره آن به عنوان شماره منحصربه فرد مالیاتی مرجع در صورتحساب الکترونیکی جدید استفاده خواهد شد لازم به ذکر است که از هر شماره مالیاتی مرجع تنها یکبار استفاده می شود

11/4- آیا امکان اصلاح صورتحساب الکترونیکی ابطالی وجود دارد ؟

خیر امکان اصلاح صورتحساب الکترونیکی ابطالی وجود ندارد.

12/4- آیا مهلت زمانی برای صدور و ثبت صورتحساب اصلاحی برگشت از فروش و ابطالی در سامانه مودیان وجود دارد ؟

مهلت زمانی برای صدور صورتحساب اصلاحی برگشت از فروش و یا ابطالی وجود ندارد لیکن مودیان می بایست مطابق با قواعد اینگونه صورتحساب ها در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام نمایند الزم به ذکر است فاصله تاریخ و زمان صدور صورتحساب با ارسال آن به سامانه مودیان نباید بیشتر از یک هفته باشد

13/4-تکلیف صدور صورتحسابهای اصلاحی برگشت از فروش و ابطالی در خصوص صورتحسابهای مرجع که در سامانه مودیان صادر نشده اند چیست ؟

درباره صورتحسابهای مرجع (اصلی)که قبل از مشمولیت قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی خارج از سامانه مودیان صادر شده اند ثبت صورتحساب اصلاحی برگشت از فروش و یا ابطالی در سامانه مودیان موضوعیت ندارد.

5-شناسه کالا /خدمت

1/5- شناسه کالا /خدمت چیست ؟ از چه مرجعی باید دریافت گردد ؟

شناسه کالا /خدمت یک شماره 13 رقمی ست که به کالا یا خدمت تخصیص داده می شود . به ازای هر ردیف در صورتحساب الکترونیکی صادره توسط مودیان ، درج شناسه / خدمت مرتبط الزامی است

کلیه تولید کنندگان واردکنندگان و ارائه دهندگان خدمت مکلف به دریافت شناسه مذکور از وزارت صنعت معدن و تجارت می باشند

کلیه شناسه های کالا/خدمت تخصیص داده شده از طریق نشانی stuffed.tax.gov.ir قابل دریافت است

2/5- در صورتی که به هر دلیل امکان اخذ شناسه کالا /خدمت برای مودیان فراهم نباشد چه راهکاری در نظر گرفته شده است ؟

مبنای اخذ شناسه کالا /خدمت در درگاه stuffed.tax.gov.ir می باشد جزییات آن در فایل راهنمای شناسه کالا و خدمات در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان گزینه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزار های مرتبط قابل بهره برداری می باشد

6- حد مجاز فروش

1/6- حد مجاز فروش برای واحدهای جدیدالتاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی چگونه است ؟

حداکثر سه برابرمعافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم . معافیت ماده (101) سال 1402مبلغ 475.000.000 ریال می باشد

2/6- در خصوص حد مجاز فروش  مودیان چه سازوکاری در نظر گرفته شده است؟

در خصوص حد مجاز فروش پیش بینی های لازم در نظر گرفته شده و حد مجاز فروش مودیان مالیاتی (به غیر از واحدهای جدید التاسیس یا فاقد پرونده مالیاتی ) بر اساس فروش ابرازی دوره متناظر سال قبل که مالیات آن پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است ، محاسبه و در کارپوشه مودی نمایش داده خواهد شد. غیر فعال شدن کارپوشه به واسطه حدمجاز ماده 6 با عنایت به آیین نامه مربوطه تاثیری در دریافت صورتحسابهای ارسالی ندارد ولی از این بابت اعتباری برای خریدار لحاظ نمی گردد

در جلسه علنی روز دوشنبه 26 تیر 1402 مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده 2قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را بررسی کرده و چند ماده از این لایحه را به تصویب رساندند براساس ماده 9 این لایحه تسهیل گری قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب واژه سه برابر در عبارت های (بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده) و بیشتر از (سه برابر معافیت سالانه) ماده 6 قانون سامانه مودیان به پنج برابر اصلاح می شود. همچنین عبارت ( در صورتی که فروش اظهار شده مودی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده 101 ملاک عمل .

7- روهشهای ارسال صورتحساب الکترونیکی

1/7- چند روش برای ارسال صورتحساب الکترونیکی وجود دارد؟

 • ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به صورت مستقیم توسط مودی
 • ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد با کلید مودی
 • ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد با کلید شرکت معتمد
 • ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه های دولتی

2/7- روش ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط مودی چگونه است ؟

این روش ویژه مودیانی ست که ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان به صورت مستقیم و توسط مودی صورت می پذیرد در این روش مسئولیت ارسال با شخص مودی است

3/7- روش ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد با کلید مودی چگونه است ؟

در این روش  مودی نسبت به امضا صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی خود و صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام می نماید مسئولیت صدور صورتحساب الکترونیکی با مودی و مسئولیت ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی می باشد

4/7- روش ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد با کلید شرکت معتمد چگونه است ؟

در این روش شرکت معتمد اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مودی را دریافت و با استفاده از کلید خصوصی و زیرساخت های خود اقدام به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی می نماید مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود

5/7- روش ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه های دولتی چگونه است ؟

در این روش می بایست مودی در کارپوشه خود ارسال اطلاعات به سامانه مودیان توسط سامانه های دولتی را انتخاب نماید در این صورت امکان ارسال اطلاعات از سامانه های دولتی امکان پذیر خواهد شد مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با مودی است.

6/7- نحوه ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه های دولتی چگونه است ؟

ارسال صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه های جامع تجارت تدارکات دولت و ثامن در صورت انتخاب و اعلام مودی امکان پذیر می باشد لیکن صورتحسابهای ارسالی می بایست مطابق اسناد موجود به نشانی intamedia.ir و استانداردهای الزامی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده و مسئولیت ارسال آن به سامانه مودیان به عهده مودی خواهد بود

8- شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی

منظور از شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی چیست ؟

1/8-اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان نسبت به ارائه مشاوره و آموزشهای لازم به مودیان ، نصب و پشتیبانی تجهیزات موردنیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیر مالکیتی( به تشخیص سازمان ) با سازمان همکاری می کنند.

2/8- انواع شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی چیست؟

نوع اول : مجوز مربوط با حوزه صدور ، جمع آوری نگهداری و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور و نظارت بر عملکرد مودیان در این حوزه می باشد

نوع دوم :مجوز فعالیتهای مرتبط با حوزه آموزش به مودیان مالیاتی و احراز تسلط آنها به حقوق و تکالیف خود در ارتباط با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و سایر قوانین مالیاتی مرتبط با مودی باشد

نوع سوم : مجوز فعالیت های مرتبط با حوزه خدمات مشاوره و حسابداری مالیاتی مانند مشاوره فنی و غیر مالیاتی ، مشاوره مالیاتی ، کمک به تنظیم اظهارنامه مالیاتی تهیه و نگهداری دفاتر و سایر موارد غیر حاکمیتی به تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در این حوزه می باشد

3/8- در صورت تمایل به استفاده از شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات و عدم ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط شرکتهای مذکور تکلیف چیست ؟

در صورت عدم تمایل به ارسال مستقیم ، شرایط لازم برای ارسال صورتحسابهای الکترونیکی صادره از طریق شرکتهای معتمد فراهم شده است عملکرد شرکتهای معتمد تحت نظارت مرکز تنظیم مقررات می باشد و در صورت عدم همکاری شرکتهای معتمد اقدامات لازم انجام می پذیرد

9-صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی

1/9- برای صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی چه اقداماتی باید انجام شود؟

 • ثبت نام در نظام مالیاتی به نشانی tax.gov.ir
 • ثبت نام اشخاص حقیقی فاقد ثبت نام از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی tax.gov.ir
 • اخذ گواهی الکترونیکی مناسب از مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی فعال که فهرست و مشخصات آنها در سایت مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی به نشانیgov.ir قابل مشاهده است
 • دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی
 • ورود به کارپوشه اختصاصی از طریق tax.gov.ir یا نشانی tp.tax.gov.ir
 • انتخاب پرونده مالیاتی
 • انتخاب بخش عضویت تکمیل اطلاعات و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی در کارپوشه
 • استفاده از پایانه فروشگاهی مطابق استانداردهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری شده در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور
 • صدور صورتحساب الکرونیکی از طریق پایانه فروشگاهی

2/9- فرجه زمانی برای صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان چقدر است ؟

فاصله زمانی تاریخ و زمان صدور صورتحساب با ارسال آن به سامانه مودیان حداکثر یک هفته است

3/9- آیا امکان ارسال صورتحسابهای الکترونیکی به صورت کلی و یکجا وجود دارد ؟

بله ارسال صورتحسابهای الکترونیکی در قالب بسته های حداکثر 100تایی امکان پذیر می باشد

4/9- قاعده محاسبه اقلام اعشاری صورتحساب الکترونیکی به چه صورت است ؟

محاسبه کلیه اقلام اعشاری صورتحساب الکترونیکی باید به روش قطع کردن مطابق با سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی انجام گردد برای مثال برای صدور صورتحساب صادرات با فرض 480 قلم کالا am به ارزش واحد (fee) 783.334*283.0791  ریال ارزش ارزی کالا (ssrv) برابر با حاصلضرب am در fee ریال خواهد شد.

با فرض نرخ برابری ارز با ریال 399.000 ( exr)   ریال ارزش ارزی کالا( sscv) برابر با حاصل تقسیم ssrv بر 4637.3405 (exr) واحد ارز خواهد شد.

5/9- کدام صورتحساب الکترونیکی از نظر سازمان امور مالیاتی کشور معتبر محسوب می شود ؟

صورتحساب الکترونیکی دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که مطابق قواعد سازمان امور مالیاتی کشور صادر و به سامانه مودیان با موفقیت ارسال گردیده باشد معتبر خواهد بود

10-سوالات فنی صورتحساب الکترونیکی

1/10- مدت زمان اعتبار توکن چند ساعت است ؟

4 ساعت از زمان دریافت توکن

2/10- نحوه رمزگذاری صورتحساب الکترونیکی به چه صورت است ؟

1-تولید کلید متقارن  و IV توسط پایانه فروشگاهی

2-رمزگذاری صورتحساب الکترونیکی با کلید متقارن و IVتولید شده

3-رمزگذاری کلید متقارن مورد استفاده با کلید عمومی سازمان امور مالیاتی کشور

3/10- نحوه دسترسی به کلید عمومی سازمان به چه صورت است ؟

با فراخوانی متد getserverinformation کلید عمومی و شناسه کلید عمومی سازمان در اختیار ارسال کننده صورتحساب الکترونیکی قرار می گیرد.

4/10- در صورت انتخاب صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد سامانه های دولتی با کلید شرکت معتمد سامانه های دولتی ثبت کلید عمومی چگونه است ؟

در فرآیند دریافت شناسه یکتا ، در صورتی که مودی نوع ارسال صورتحساب الکترونیکی خود را توسط شرکت معتمد سامانه های دولتی با کلید شرکت معتمد سامانه های دولتی انتخاب نماید نیازی به ثبت کلید عمومی توسط مودی نیست .

5/10- دریافت پیام خطای (مقدار فیلد مبلغ پرداختی نقدی از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست) به چه معنی است و مقدار مبلغ پرداختی نقدی چگونه محاسبه می شود ؟

به معنی این است که فیلد مبلغ پرداختی نقدی فیلد (cap) اشتباه محاسبه شده است، معمولا دلیل اصلی این اشتباه کم نکردن مقادیر مالیات از مجموع صورتحساب می باشد.

Nsp- مبلغ نسیه

Tvam- مجموع مالیات بر ارزش افزوده

Todam- مجموع سایر مالیات عوارض و وجوه قانونی

Tbill- مجموع صورتحساب

Cap=tbill-todam-tvam-insp

6/10- دریافت پیام خطای ( مقدار فیلد مبلغ نسیه از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست ) به چه معنی ست و مقدار مبلغ نسیه چگونه محاسبه میشود ؟

به این معنی است که فیلد مبلغ نسیه فیلد  (insp) اشتباه محاسبه شده است معمولا دلیل اصلی این اشتباه کم نکردن مقادیر مالیات از مجموع صورتحساب می باشد

Cap- مبلغ نسیه

Tvam-مجموع مالیات بر ارزش افزوده

Todam-مجموع سایر مالیات عوارض و وجوه قانونی

Tbill-مجموع صورتحساب

Insp=tbill-todam-tvam-cap

7/10- دریافت پیام خطای ( مقدار فیلد شماره منحصر به فرد مالیاتی منطبق با اطلاعات سامانه نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست )به چه معنی است ؟

به این معنی است که در تولید فیلد شماره منحصر به فرد مالیاتی فیلد taxid  اشتباه صورت گرفته است . این فیلد شناسه ای 22 کاراکتری ست که از 4 بخش شناسه یکتای حافظه مالیاتی ،تاریخ ثبت صورت حساب در حافظه مالیاتی ،سریال داخلی صورتحساب حافظه مالیاتی  و رقم کنترلی به ترتیب با طول ثابت 1،10،5،6 رقم تشکیل شده است . معمولا دلیل وقوع این پیغام خطا عدم همخوانی تاریخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی با فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب (فیلد indatim) و یا تکراری بودن سریال داخلی صورتحساب حافظه مالیاتی می باشد

11-کارپوشه

1/11- مودیان دارای پرونده که ثبت نام الکترونیکی دارند چگونه به کارپوشه خود وارد می شوند ؟

 • ورود از طریق نشانی tp.tax.gov.ir یا نشانی my.tax.gov.ir
 • وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور و انجام عملیات احراز هویت

2/11- آیا امکان غیرفعالسازی پرونده مالیاتی در کارپوشه وجود دارد ؟

امکان غیر فعال سازی پرونده مالیاتی برای مودیان به صورت سیستمی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir در بخش پرونده های درآمد و با انتخاب گزینه جزییات ایجاد گردیده است لذا مودیان در صورت عدم فعالیت می توانند از طریق آدرس مذکور غیر فعالسازی پرونده مربوطه را انجام دهند .

3/11- نقش کاربر فرعی در کارپوشه مودیان چیست ؟

مودیان حقوقی (مدیرعامل/مدیر تصفیه) و مودیان حقیقی ( انفرادی /نماینده اصلی پرونده های مشارکتی ) می توانند افرادی را در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس my.tax.gov.ir  با کد ملی خود ثبت نمایند و به عنوان کاربر فرعی برای ورود به کارپوشه مربوطه تعریف و برای آنها سطح دسترسی تعیین نمایند. کاربر فرعی با ورود به کارپوشه می تواند لیست پرونده / پرونده های مالیاتی تخصیص داده شده خود را مشاهده و با انتخاب هر پرونده وارد کارپوشه آن شده و بر اساس سطح دسترسی تعریف شده اقدامات الزم را انجام دهد.

4/11- آیا امکان تایید یا رد صورتحساب الکترونیکی وجود دارد ؟

بله در صورتی که خریدارمصرف کننده نهایی نبوده و عضو سامانه مودیان باشد امکان تایید یا رد صورتحساب الکترونیکی پس از درج صورتحساب به صورت خودکار در کارپوشه خریدار حداکثر تا 30روز وجود دارد، در صورت عدم واکنش خریدار تا موعد مقرر صورتحساب الکترونیکی به صورت سیستمی تایید می گردد.

5/11- آیا تایید صورتحساب الکترونیکی به صورت کلی و گروهی امکان پذیر است ؟

بله با انتخاب یک یا چند صورت حساب الکترونیکی در کارپوشه امکان تایید یا رد کلی و گروهی وجود دارد.

12- قوانین مرتبط با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه

1/12- مودیانی که کلیه تکالیف قانونی خود را انجام می دهند آیا الزامی به ارسال اطلاعات معاملات فصلی موضوع ماده 169دارند ؟

وفق مقررات ماده 7 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ارسال صورت حسابهای الکترونیکی به سامانه مودیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص نخواهند داشت، بدیهی است مودیان مکلفند بابت کلیه معاملات خود که در سامانه مودیان درج نمی شود، مقررات ماده 169 قانون مالیات های مستقیم را در ارائه آمار معاملات فصلی ظرف مهلت مقرر رعایت نمایند .

2/12- تکلیف پیش پرداخت های خرید کالا در صدور صورتحساب الکترونیکی چیست ؟

در صورتحساب الکترونیکی نوع اول ،مبالغ پیش پرداخت به عنوان مبلغ نقدی در صورتحساب الکترونیکی ثبت می شود .

3/12- آیا در مورد فروش های کالا /خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب الکترونیکی صادر می گردد ؟

بله می بایست برای هرگونه فروش کالا یا خدمت اعم از مشمول یا معاف صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان صورت گیرد.

4/12- اگر پایانه فروشگاهی مودی به هر دلیلی با مشکل مواجه شود و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی وجود نداشته باشد چه روش جایگزینی وجود دارد؟

مودی می بایست مراتب را تا پایان روز اداری بعد از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید حسب مورد به سازمان مذکور یا شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی اعلام نموده و تا زمان امکان پذیرفته شدن صدور صورتحساب الکترونیکی، مطابق دستورالعمل موضوع ماده 12 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نسبت به ثبت و ارسال صورتحسابهای صادره به سازمان اقدام نماید.

5/12- طریقه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده صدور بلیط پروازهای خارجی توسط شرکتهای هواپیمایی ایرانی چگونه است ؟

مطابق با بخشنامه شماره 60/1401/200  مورخ 28/12/1401 و همچنین نص صریح ماده 2 و جزء 13 بند ب ماده 9 و همچنین مستفاد از ماده 11 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400ارائه خدمات حمل و نقل هوایی اعم از بار و مسافر در ایران یا از مبدا ایران در پروازهای مستقیم و به اولین مقصد در خارج از ایران در پروازهای غیر مستقیم با رعایت مقررات تبصره 2ماده 5 قانون فوق از ماخذ کل کرایه دریافتی و یا کل کرایه دریافتی تا اولین مقصد مشمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400  می باشد.

6/12- در صورت ارسال و ثبت صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده  و رد آن توسط خریدار آثار مالیاتی بر اینگونه صورتحسابها چگونه است ؟

در صورتی که فروشنده صورتحساب الکترونیکی را در بازه زمانی قانونی و طبق قواعد صدور صورتحساب الکترونیکی صادر نماید لیکن خریدار صورتحساب الکترونیکی را رد نماید مادامی که فروشنده نسبت به ابطال صورتحساب الکترونیکی اقدام ننماید از لحاظ سیستمی به عنوان فروش تلقی می شود لازم به ذکر است که از این بابت فروشنده مشمول جرایم عدم ارسال صورتحساب الکترونیکی نمی گردد و همچنین به خریدار هم اعتباری تعلق نخواهد گرفت.

7/12- نحوه اجرای دستورالعمل استرداد در سامانه مودیان به چه شکل است؟

مودی از طریق مراجعه به سامانه مودیان در بخش کارپوشه درخواست استرداد خود را ثبت می نماید.

13- اسناد و دستورالعمل ها

اسناد مربوط به صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی و نحوه اتصال به سامانه مودیان از چه طریق قابل دسترس است ؟

تمامی اسناد در خصوص قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در درگاه سازمان امور مالیاتی کشوربه نشانی intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان گزینه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط قابل بهره برداری می باشد. مودیان محترم مالیاتی پس از مطالعه اسناد مربوطه در صورت ابهام می توانند با شماره 1526 تماس حاصل نمایند.