بیست و سومین نمایشگاه رنگ، رزین، کامپوزیت و پوششهای صنعتی

    شرکت شیمی پوشش کالا – چـکاد با شرکت در بیست و سومین نمایشگاه [...]

بیست و یکمین نمایشگاه رنگ، رزین، کامپوزیت و پوشش های صنعتی

شرکت چـکاد در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و [...]

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت

چـکاد در نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، کامپوزیت و پوششهای صنعتی، از تاریخ [...]

هجدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت

چـکاد در هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ ، رزین، کامپوزیت و پوششهای صنعتی حضور [...]

هفدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت

چـکاد در هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی و مواد کامپوزیت، واقع [...]

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت

چـکاد در شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی و مواد کامپوزیت، حضور [...]

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت

چـکاد در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت واقع در [...]